Miljö
Miljöpolicy

Ett  effektivt miljöarbete är grunden till en långsiktigt god lönsamhet och god ekonomiskt tillväxt. Verksamheten skall ha en ambitionsnivå som bidrar till företagets långsiktiga konkurrenskraft med miljön i åtanke.

Vi prövar ständigt vår verksamhet utifrån kretsloppen och jobbar med aktivt med att förebygga och minska miljöpåverkan så långt det är  möjligt för oss.

  • Uppfylla myndigheters krav för miljöpåverkan.
  • Tillämpa en helhetssyn på produkternas miljöpåverkan.
  • I första hand välja miljöanpassat och återvinningsbart material vid utveckling och tillverkning av produkter.
  • Verka för att fastställda mål uppnås genom ständigt förbättringsarbete.
  • Bedriva verksamheten så att miljöstörningar minimeras.
  • Verka för att likvärdig miljöomsorg tillämpas av företagets samarbetspartners.
  • Informera om verksamheten på ett öppet och faktabaserat sätt.

Varje anställd har ett ansvar för att vår miljöpolicy följs.

Kvalitetspolicy
Kvalitetspolicy

LowWeight Productions mål är att endast leverera tjänster och produkter som helt uppfyller kundens förväntningar och krav i alla avseenden, vilket innefattar alla i projektet förekommande aktiviteter som LowWeight Production ansvarar för,

Arbetet med att uppfylla denna kvalitetspolicy innebär att samtliga medarbetare är aktivt engagerade och utbildade för att uppnå detta övergripande mål.

Kvalitetsarbetet skall ständigt sträva mot ökad kvalitetssäkerhet i enlighet med ledningens uppsatta kvalitetsmål.